Stáhněte si dvě publikace projektu Z_ANIMA - jsou věnovány problematice slučitelnosti rodiny a zaměstnání z pohledu zaměstnavatele a zejména s ohledem na společensky odpovědné podnikání. Pokusili jsme se v nich shrnout nejčastější úskalí, kterým čelí firmy na své cestě ke společenské odpovědnosti, a také příklady dobré praxe, jak jsme je během realizace projektu poznali - a často došli k přesvědčení, že různá opatření podporující slučitelnost nejsou zdaleka otázkou financí, jako spíš kvality řízení, dobré komunikace a vzájemného respektu.

Brožury projektu Z_Anima

broz Harm small broz Aktual small

Štítky: Pro zaměstnavatele Pro rodiče Rovné příležitosti Rodina&zaměstnání

 • Přečteno: 143

Projekt Z_ANIMA po dvou letech úspěšné realizace v závěru loňského roku skončil, jeho výstupy ale stále můžete najít v této rubrice našeho webu a inspirovat se jimi při své práci v oblasti slučitelnosti rodiny a zaměstnání a podpory pečujících osob. Národní centrum pro rodinu uvítá jakékoliv náměty či připomínky k tématu, se kterými se na nás obrátíte. Přejeme partnerům, společnostem zapojeným do projektu i všem osloveným hodně invence a odvahy při vytváření respektujícího prostředí a vstřícných podmínek pro všechny, kdo kromě svého profesního růstu pečují také o blaho potřebných. Více»

TZ Zanima small

Štítky: Pro zaměstnavatele

 • Přečteno: 104

Slučitelnost rodiny a zaměstnání, věková diverzita profesních týmů a různé formy motivace zaměstnanců a kvalita komunikace mezi nimi a managementem firmy – to byla nosná témata projektu Z_ANIMA, do něhož se zapojilo 111 firem a dalších zaměstnavatelů (úřadů či neziskových organizací) v Jihomoravském, Moravskoslezském, Zlínském kraji a Kraji Vysočina.

TZ Zanima small

Číst dál: Projekt Z_Anima končí - co podstatného přinesl?

 • Přečteno: 76

Projekt Z_ANIMA se soustřeďuje na komunikaci se zaměstnavateli o opatřeních ulehčujících slučitelnost rodiny a zaměstnání. Závěrečná konference, která se uskutečnila 20. 10. 2014 v Brně v hotelu Avanti, chtěla oslovit nejen zaměstnavatele, ale byla určena také specifickým skupinám na trhu práce – rodičům malých dětí a ženám 50+, s cílem podpořit vzájemný dialog.

Štítky: Pro zaměstnavatele Pro rodiče

Číst dál: Konference projektu Z_Anima Respekt k práci, respekt k člověku

 • Přečteno: 119

Třetí informační článek na téma: „Co může stát udělat pro lepší slučitelnost rodiny a zaměstnání" rozebírá jednotlivá opatření na zlepšení slučitelnosti rodiny a zaměstnání. Články vycházejí v rámci projektu Z_Anima.

pdf  Článek 3: Co může stát udělat pro lepší slučitelnost rodiny a zaměstnání»

Štítky: Pro zaměstnavatele Rodinná politika Rovné příležitosti Rodina&zaměstnání

 • Přečteno: 150

Projekt Z_ANIMA přináší další vzdělávací materiály, které se zabývají prorodinnými opatřeními nejen z pohledu komfortu pro zaměstnance, ale také z pohledu přínosů pro zaměstnavatele. První text objasňuje, proč je pro zaměstnavatele výhodné začít vůbec o takto nastavené personální politice uvažovat. Více»

Druhý vzdělávací materiál se věnuje konkrétním efektům HR managementu zaměřeného na sociální pilíř společenské odpovědnosti firem. Více»

Třetí leták představuje výhody i rizika distančních forem práce (home-office, práce online atd.) a nabízí některé preventivní návody, jak se těmto rizikům vyhnout. Více»

Leták č. 4 mapuje opatření napomáhající harmonizaci pracovního a rodinného života s ohledem na jednotlivé životní fáze zaměstnanců. Opatření se netýkají pouze rodičů malých dětí, ale také ostatních skupin zaměstnaných. Více»

O významu zaměstnaneckých benefitů a o tom, jaké benefity jsou nejvíce ceněny a žádány mezi zaměstnanci a zaměstnankyněmi, pojednává pátý text. Více»

V letáku č. 6 naleznete příklady dobré praxe ze zahraničních firem v oblasti zavádění opatření pro lepší slučitelnost. Opatření častou mohou být motivačním faktorem, který nahradí chybějící finanční prostředky. Více»

7. leták má název „Příklady dobré praxe potvrzují: stačí, pokud se firemní kultura zaměřuje na skutečnou – udržitelnou – prosperitu a ne jen na okamžitý efekt“. Cílem textu bylo ukázat na konkrétním příkladu, že tzv. prorodinná orientace firmy je součástí kultury odpovědnosti projevující se ve výkonu služby a práce, která musí zahrnovat i vazbu na lidský faktor.

Štítky: Pro zaměstnavatele Pro rodiče Rodina&zaměstnání Slučitelnost rodiny a zaměstnání

Číst dál: Vzdělávací letáky projektu Z_ANIMA

 • Přečteno: 120

Dne 13. 3. 2014 se v Ostravě v hotelu Park Inn uskutečnil druhý projektový workshop. Název i zaměření workshopu bylo shodné s prvním workshopem konaným v Brně. 

Cílem workshopu byla i tentokrát prezentace zkušeností s opatřeními ulehčujícími harmonizaci profesního a rodinného života a, jak se ukázalo, i prezentace přínosů procesu zavádění těchto opatření.

Štítky: Pro zaměstnavatele Pro rodiče Slučitelnost rodiny a zaměstnání

Číst dál: Zpráva o uskutečněném workshopu 13. 3. 2014

 • Přečteno: 123

Dne 27. 11. 2013 se v Brně v konferenčním sále Café Práh ve Vaňkovce v rámci projektu uskutečnil první workshop pro zaměstnavatele pod názvem Podpora rozvoje dobré praxe v oblasti slučitelnosti rodiny a zaměstnání.

Cílem workshopu bylo seznámit účastníky s praxí ve firmách a společnostech, kde je již běžné zavádět opatření na podporu harmonizace rodiny a zaměstnání a motivovat je k diskusi a úvahám nad výhodností těchto opatření.

V úvodu workshopu byl vedoucí projektu stručně představen projekt Z_ANIMA a poté na ukotvení tématu slučitelnosti do celkové firemní kultury a strategie pohovořila supervizorka D. Bernardová v příspěvku pod názvem Společenská odpovědnost firem - platforma slučitelnosti rodiny a zaměstnání.

V další části byly představeny příklady dobré praxe z firem MEDIN, a.s., TCHIBO Praha, spol. s.r.o., MATEICIUC a.s., Henry Schein s.r.o., HEINEKEN Česká republika, a.s.

Po každém z příspěvků proběhla plodná diskuse zúčastněných, byly vznášeny konkrétní a cílené dotazy týkající se opatření ve firmách, o postupech realizace apod.

Na závěr semináře vyzval moderátor J. Denk účastníky ke skupinové práci, kde došlo ke zhodnocení prezentovaných příkladů dobré praxe a k vytyčení nejzajímavějších a nejúčelnějších opatření.

Workshopu se zúčastnilo celkem 32 pozvaných účastníků.

 

Prezentace přednášejících:

ppt  Dana Bernardová, Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
ppt  Kateřina Soukupová, HEINEKEN Česká republika, a.s.
pdf  Andrea Christianová, TCHIBO Praha, spol. s r. o.
ppt  Erika Bartúnková, Henry Schein s r. o.
ppt  Hana Vondráková, MATEICIUC a.s.

Fotodokumentace:

foto sem1 27 11 13 foto sem2 27 11 13
foto sem3 27 11 13 foto sem4 27 11 13
 • Přečteno: 89

27. 11. 2013 v Café Práh Galerie Vaňkovka v Brně úspěšně proběhl workshop, na němž byly prezentovány příklady dobré praxe konkrétních firem, jejichž cílem je ulehčit harmonizaci profesní práce a péče v rodině. Na vystoupení personalistek známých firem navazovala diskuse s cílem pojmenovat výhody i možná úskalí při zavádění opatření, která ještě stále naráží na nedůvěru velké části zaměstnavatelů.
Workshop je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Z Anima workBrno small

Štítky: Pro zaměstnavatele Pro rodiče Rodina&zaměstnání Slučitelnost rodiny a zaměstnání

 • Přečteno: 119

V rámci projektu Z_ANIMA byl vydán první článek, který reflektuje obavy zaměstnavatelů ze zavádění opatření na podporu sllučitelnosti rodiny a zaměstnání a navrhuje řešení pro zmírnění těchto obav.

Článek 1: Častá váhání zaměstnavatelů nad prorodinnými opatřeními a jak rozptýlit jejich pochybnosti »

Štítky: Pro zaměstnavatele Pro rodiče Slučitelnost rodiny a zaměstnání

 • Přečteno: 115

Od června 2013 nabízíme bezplatné konzultace ve firmách:
Kde: v Jihomoravském, Zlínském, Moravskoslezském kraji a kraji Vysočina.
Co nabízíme: komunikaci o opatřeních, která respektují potřeby zaměstnavatele i zaměstnanců s ohledem na jejich pečovatelské závazky.

Konkrétněji: nabízíme k úvaze opatření, která jsou součástí moderní personální politiky v západní Evropě a současně jsou již realizována našimi firmami. Jedná se zejména o opatření pro zaměstnance a zaměstnankyně, která:
- pomáhají zvládat pečovatelské závazky tak, aby došlo k minimálnímu snížení pracovní výkonnosti,
- umožňují využít potenciálu seniorů z řad bývalých zaměstnanců v péči o děti,
- komplexně ošetřují dialog zaměstnavatele se zaměstnancem v souvislosti s jeho odchodem na mateřskou či rodičovskou dovolenou a pobytem na ní.
Časová náročnost: konzultace se koná přímo v dané firmě v délce, jakou si určí zaměstnavatel.
Výstup: Osvědčení o absolvovaném vzdělávání a písemný popis relevantních opatření.

Štítky: Pro zaměstnavatele Rodina&zaměstnání

 • Přečteno: 115

pov public OPLZZ

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Od 1. 4. 2013 budou aktivity projektu realizovány také v Moravskoslezském kraji. Více v tiskové zprávě

letak Z anima RGB

M EY2012 colour en

Od 1. prosince realizuje Národní centrum pro rodinu projekt s názvem Z_ANIMA. Jde o tematické pokračování dialogu aktérů trhu práce – pečujících matek a zaměstnavatelů. Na zahájení projektu byla vydána Tisková zpráva»

Štítky: Pro zaměstnavatele Rovné příležitosti Rodina&zaměstnání Slučitelnost rodiny a zaměstnání

 • Přečteno: 109