Zkracování rodičovské dovolené jako opatření slučitelnosti rodiny a zaměstnání?

Na dvoudenním setkání v Plzni na přelomu srpna a září, kde se setkala řada zástupců subjektů, které se zabývají tématy spojenými s rodinnou politikou, se jako červená nit táhla diskuse o nerodičovské péči o děti – tedy o nutnosti zřizování míst ve školkách, dětských skupinách a nově také mikrojeslích, které pečují o děti už od šesti měsíců. Současná diskuse o nerodičovské péči má dva základní pilíře:

Jedním je velký – i finanční – důraz na budování zařízení nerodičovské péče, dětských skupin a mikrojeslí. Garance míst v zařízeních péče pro čtyřleté, tříleté a dvouleté děti nutí obce určovat spádové školky, plnění barcelonských cílů by však nemělo být upřednostňováno před skutečným zájmem české společnosti naplňovat nejlepší zájem dětí. O ty jde totiž především. Plnění barcelonských cílů nebo jiných politických imperativů by vždycky mělo zohledňovat jejich účel – tedy správu veřejných věcí, nikoliv stavět cíle jedné politiky nad druhé – v tomto případě rezignovat na odpovědný rodinněpolitický přístup a naplňovat zejména cíle politiky zaměstnanosti.Je na místě položit otázku, zda je v nejlepším zájmu dvouletých a mladších dětí být pečovány v instituci, v jak velké skupině, kolika pečovateli a kolik hodin denně. S tím souvisí zátěž obcí, které mají podle zákona dostatečný počet míst garantovat, aniž se pracuje se skutečnou poptávkou, což vytváří nelogický ekonomický tlak na zřizovatele předškolních zařízení a vidinu draze financovaných kapacit, které zejí prázdnotou, protože mnoho rodičů svoje malinké děti umístí do institucionální péče jen na krátko. Naštěstí.

Druhým pilířem diskuse o nerodičovské péči je zkracování rodičovské dovolené, které prosazují některé vlivné think-tanky s velkým vlivem na současné vedení resortu. Toto opatření bylo na Fóru rodinné politiky zmiňováno na mnoha místech s velkým zápalem. Už vývoj rodičovského příspěvku v určitém ohledu znevýhodňuje rodiče, pečující tři roky, protože při stejném celkovém objemu financí obdrží měsíčně rodičovský příspěvek ve dvoutřetinové výši, než rodiče, kteří zvolí dvouletou variantu.

Zkrácení RD na dva roky je odůvodňováno faktem, že právě délka tříleté RD ovlivňuje nízkou zaměstnanost žen, matek tříletých dětí.

 • Položme si otázku, jaká je příčinná souvislost mezi délkou rodičovské dovolené a nízkou zaměstnaností českých matek
 • Položme si otázku, zda by zkrácení RD mělo i nějaké nevýhody a pro koho
 • Položme si otázku, zda časnější návrat matek do zaměstnání skutečně zvýší kvalitu života českých rodin a je v nejlepším zájmu dítěte
 • Položme si otázku, kdo z rodiny by si tento časnější návrat přál nejvíc a proč.

Bez odpovědí na tyto otázky je zkracování rodičovské dovolené opatřením, které jde proti principu svobodné volby. Ekonomicky lze zdůvodnit všechno – třeba i ztrátu státního rozpočtu způsobenou ekonomickou neaktivitou žen, které doma pečují o kojence a batolata. Rodinná politika je tu od toho, aby hledala rovnováhu mezi ekonomickými hledisky a dalšími, také společenskými a etickými aspekty správy veřejných věcí. Z jejího pohledu lze rodičovskou péči o děti sotva označit jako ztrátu.

Štítky: Rodinná politika Rodina&zaměstnání MPSV Nerodičovská péče Slučitelnost rodiny a zaměstnání

 • Přečteno: 85

Na přelomu srpna a září proběhla v Plzni dvoudenní akce pořádána MPSV pod názvem Fórum rodinné politiky. Ministerstvo o jejím průběhu informovalo tiskovou zprávou s následujícím titulkem:

Odborníci, politici a občané budou společně hledat cesty z krize české rodiny

V textu najdeme například i tyto formulace:

Podle dostupných čísel a dat je česká rodina v krizi. Dlouhodobě klesá porodnost, polovina dětí se rodí mimo manželství, téměř polovina manželství se rozvádí, populace stárne.  Již nyní máme osmnáct procent lidí starších 65 let a v roce 2030 to bude čtvrtina obyvatel. Čtyřicet procent žen zažilo nějakou formu domácího násilí a téměř čtvrtina rodin jsou rodiny samoživitelské. Ženy mají problém vrátit se po mateřské na trhu práce a najít odpovídají uplatnění, jsou více ohroženy chudobou.

Konference jsme se aktivně účastnili, a ačkoliv nechceme ani v nejmenším znevažovat situaci mnoha rodin, které jsou v ekonomické či sociální nouzi, a ačkoliv čísla o výskytu domácího násilí považujeme za alarmující (ale to je na samostatný článek), nabízíme trochu jiný pohled na situaci české rodiny, než jen kritický. Demografický vývoj a stárnutí populace jsou jevy, které nepostihují pouze českou společnost, ale týkají se také ostatních zemím EU a současně jsou fenoménem souvisejícím úzce s ekonomicky vyspělou společností, která současně nečelí žádnému závažnému ohrožení. V této souvislosti je snad vhodnější mluvit o trendu či vývoji, než o krizi, protože se jedná o jevy předvídatelné.

Štítky: Rodinná politika MPSV Konference NCR

Číst dál: Také se domníváte, že je česká rodina v krizi?

 • Přečteno: 43

Národní centrum pro rodinu ve spolupráci s Hanns Seidel Stiftung uspořádal dne 19.9.2017  v prostorách Poslanecké sněmovny PČR "Seminář o psychologických a sociálních aspektech nerodičovské péče".

 Seminář o nerodičovské péči

Seminář popsal význam výchovy dítěte v raném období rodičovské péče jako široký, pestrý a nezastupitelný proces. Výchova a vztah rodič – dítě je jedinečný příběh. V okamžiku, kdy do něj vstupují faktory, které tento příběh ovlivňují a nerespektují jeho rozměr a význam, může být negativně ovlivněn nejen vývoj dítěte, ale i vztahy ke společnosti, k vlastní rodině i k sobě samotnému.

Prezentace řečníků:

PhDr. Ing. Marie Oujezdská :                          Žena v průběhu rodičovství

PhDr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D.: Potřeby dítěte v souvislosti s volbou nerodičovské péče

Mgr. et Mgr. Pavla Koucká                              Proměny českého rodičovství

PhDr. Ludmila Trapková                                  Rodičovství nekončí první třídou

Mgr. Eva Pávková                                           Souvislosti nerodičovské péče a psychického zdraví v dospělost

Další prezentace vložíme po dohodě s jejich autory.

 

 

 

 

Štítky: Pro rodiče Rodinná politika Nerodičovská péče Semináře

 • Přečteno: 103

Velmi těsné přijetí Koncepce vystihuje její rozporuplnost. Nereflektuje skutečné potřeby společnosti a z nich vyplývající očekávání od rodiny, totiž stabilitu soužití a kvalitní výchovu mladé generace. Neoceňuje skutečnost, že většina rodin tato očekávání naplňuje.

Snaha o zvyšování výdajů na mladé rodiny je na jedné straně pochopitelná, ale nelze ji pochopit při pohledu na reálné příjmy rodin, kdy rodiny s malými dětmi mají v porovnání s rodinami se staršími dětmi nejvyšší příjmy. Potěšující je, že žádné z problematických navržených opatření se nestalo dosud zákonnou normou a v tomto volebním období se již tak nestane. Pojem „státní koncepce“ vzbuzuje očekávání prezentace záměru zásadního významu. Je proto obvyklé, že koncepce vychází z analýzy stavu, v případě rodinné politiky ze Zprávy o rodině. Překvapí proto, když úvodní kapitola bez bližšího vysvětlení zmiňuje, že Zpráva byla vytvářena paralelně s koncepcí a nikoliv před ní, a v dalším textu se na ni neodvolává.  Výsledný dokument se mimo to tak málo zabývá příčinami popisovaných jevů, až to budí dojem, že cílem navržených opatření není ve skutečnosti tyto jevy eliminovat, ale pouze odpovídat na převládající poptávku občanů po populárních opatřeních. V šestistránkové analýze, která je součástí koncepce, je popsána řada současných negativních rodinněpolitických trendů (zvyšující se nestabilita soužití rodičovského páru, odkládání rodičovství a s ním související klesající plodnost i porodnost). Navržená opatření ale nejsou zaměřena na odstraňování jejich příčin.

Navzdory tomu, že jednotlivá opatření koncepce (jako zvýšení přídavků na děti, rozšíření nároku na porodné nebo volno na péči o rodinného příslušníka) mohou přinést dílčí pozitivní změny, koncepce jako celek má zásadní nedostatek:  absenci jakýchkoli očekávání ze strany státu adresovaných rodině jako takové. Koncepce se pouze ptá na očekávání či potřeby rodiny, přičemž je dopředu, bez použití hlubší analýzy stavu, účelově formuluje zcela v duchu zadání OECD. Místo rodinně politického hlediska je použito hledisko politiky zaměstnanosti: „více podporovat finanční zabezpečení rodin s malými dětmi, poskytovat kvalitní, místně a finančně dostupné veřejné služby péče o děti, podporovat sdílení péče o děti a další závislé členy rodiny mezi ženami i muži, podporovat legislativní i nelegislativní opatření k zabezpečení rovných příležitostí mezi muži a ženami, rozvíjet flexibilní formy práce, apod.“  

Štítky: Rodinná politika Koncepce rodinné politiky

Číst dál: Komentář k přijaté koncepci rodinné politiky

 • Přečteno: 104

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí, pořádá ve dnech ve dnech 31. srpna a 1. září 2017 v Parkhotelu Plzeň https://parkhotel-czech.eu/ 1. fórum rodinné politiky - dvoudenní akci, která se bude konat  s cílem vyvolat soustavnou veřejnou debatu ohledně cílů a zaměření rodinné politiky v České republice. Od příštího roku by se Fórum rodinné politiky mělo konat každoročně na Mezinárodní den rodiny, který je stanoven na 15. května.

Štítky: Rodinná politika MPSV Konference

Číst dál: MPSV zve na 1. fórum rodinné politiky

 • Přečteno: 160

5. června 2017 se v Jednacím sále Senátu PČR uskutečnila XVI. konference o rodinné politice na téma Komunální rodinná politika jako partner státní rodinné politiky. Spolu s našimi odborníky a zástupci komunální politiky přijala pozvání Christine Nußhart z Mnichova a Günter Danhel z Vídně. Zvukový záznam příspěvků, které na konferenci zazněly, najdete níže...

Štítky: Rodinná politika Konference Komunální rodinná politika

Číst dál: XVI. mezinárodní konference o rodinné politice

 • Přečteno: 102

Asociace center pro rodinu vyhlásila letos již desátý ročník Týdne pro rodinu, týdne plného událostí, barev a příležitostí k setkávání a společně trávenému času.

tyden pro rodinu banner 1000 370 px verze02

Týden pro rodinu začíná 15. květnem, tedy dnem, který byl OSN vyhlášen Mezinárodním dnem rodiny. Mottem letošního jubilejního ročníku je výzva „Hledejme své kořeny …“, která nabízí pohled zpátky do nedávné i dávné rodinné historie. Tento pohled může přiblížit dětem i dospělým, jaký byl život jejich rodičů, prarodičů a předků, jejich jména, která možná někde upadla trochu do zapomenutí, jejich tváře, které možná skrývají staré fotografie, jejich profese či místa, kde žili. Zároveň to může být příležitost k rozhovorům mezi generacemi, k otázkám, které jsme zatím nepoložili, k návštěvám míst, která pro někoho z našich blízkých byla důležitá. Příležitost k tomu, aby děti lépe porozuměly svým blízkým, starším, jejich světu a jejich hodnotám.

Štítky: Pro rodiče Rodinná politika Týden pro rodinu

Číst dál: Desátý ročník Týdne pro rodinu

 • Přečteno: 168

Hlavním motivem veřejné diskuse o rodinné politice se v posledních letech staly rovné příležitosti. Historický vývoj tohoto konceptu, který přímo navazuje na vývoj chápání a uplatnění práv lidí s jakýmkoliv znevýhodněním, se aktuálně výrazně profiluje jako koncept, který se zabývá (ne)rovností mužů a žen, a uplatňuje se v mnoha oblastech veřejného prostoru, ale zejména ve vládních vizích a strategiích v oblasti rodinné politiky a politiky zaměstnanosti.

Národní centrum pro rodinu se veřejné diskuse o rovných příležitostech účastní už řadu let. Během těch let se ale pojetí konceptu značně proměnilo a je důvodné se domnívat, že pod pojmem „rovné příležitosti“ si každý představí něco trochu jiného. Tento vývoj se nakonec stal impulsem k uspořádání semináře „Rovnost příležitostí z pohledu rodinné politiky“, který proběhl 20. 9. 2016 v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Seminář se konal pod záštitou poslankyň Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Pavly Golasowské, Jitky Chalánkové a Niny Novákové, a spolu s Národním centrem pro rodinu ho pořádala Asociace center pro rodinu.

V programu semináře zazněly příspěvky, které nabízely širší a provázanější kontext pro úvahy, jaké místo má koncept rovných příležitostí v demokratické společnosti, jaký vliv má jeho uplatňování na podobu veřejných politik a na jaká východiska při jeho aplikaci je dobré nezapomínat. Úvod do problematiky a velmi zřetelnou ilustraci východisek, které stály na začátku formování konceptu rovných příležitostí, obsahoval příspěvek doc. Haralda Christiana Scheu, specialisty na právo EU a mezinárodní a evropskou ochranu lidských práv, pedagoga Pf UK a člena Rady vlády pro lidská práva. Jeho úvaha se týkala mimo jiné  ekonomické teorie práva, která ovlivňuje veřejné politiky i v oblastech, které jsou daleko více spojeny s individuálními lidskými osudy, a pokouší se ekonomicky motivovat procesy postavené na vzájemné úctě, respektu a mezilidských vztazích.

V rodinné poltitice se daleko více než v jiných veřejných politikách objevuje a uplatňuje pojem „svobodná volba“. Nezbytnou podmínkou pro svobodu volby je dobrá znalost všech okolností, které volbě předcházejí, a také vědomé rozhodnutí nést za ni odpovědnost. Pokud se v rámci rodinné politiky se zabýváme situací a potřebami rodiny, pak k tomu neodmyslitelně patří péče, která se v rodině odehrává. Významem rodičovské péče z hlediska vývojové psychologie, komplementárním působením otce a matky na dítě a rozdíly v péči rodičovské a nerodičovské se ve svých příspěvcích zabývala prof. Lenka Šulová z Filozofické fakulty UK. Její vystoupení významně oceňovalo rodičovský přínos a význam jednotlivostí, které v jednom celku představují rodičovskou výchovnou péči, a pomohlo posluchačům znovu si uvědomit, jak významnou a cennou práci odváději během těch let, kdy svůj čas a energii věnují svým dětem. Že to není jen způsob uspokojení vlastních emocionálních potřeb a potřeb dítěte, ale společensky významný způsob, jak investovat do další generace.

Zahraniční zkušenost s aplikací rovných příležitostí a také s podobou rodinné politiky na severu Evropy přijel do Prahy přednést pan Jonas Himmelstrand, publicista a člen kolegia Institutu Gordona Neufelda, který se věnuje výzkumu neurověd. Jonas Himmelstrand  je také autorem knihy o osobním růstu a rodinné politice ve Švédsku a dlouholetým kritikem uplatňování nástrojů švédské rodinné a sociální politiky. Jeho vystoupení bylo velmi zajímavým pohledem na cestu, která v českých poměrech leží před námi  - cestu velmi nekompromisního uplatňování rovných příležitostí jako nástroje, který významně ovlivňuje rodinný život.

Příspěvky, které na semináři zazněly, se nevěnovaly pouze aspektům rodičovské péče. V rodině se ale často pečuje i o další členy, nemocné, lidi s postižením nebo seniory. Obě roviny péče - naplňování potřeb pečovaného a zároveň projev vztahu, sounáležitosti a solidarity pečujícího - jsou nesporně výrazným sociálním přínosem a cenným projevem mezigenerační solidarity. Zároveň posilují vědomí odpovědnosti jednoho člověka za druhého, posilují preventivní účinek kvalitního vztahového zázemí a ovlivňují další sociální a lidské roviny. Zároveň s sebou ale dlouhodobá péče přináší výrazná sociální rizika, která mohou snižovat kvalitu života rodiny, pečujícího i pečovaného. O aspektech dlouhodobé péče promluvila na semináři paní Olga Hubíková z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, výzkumnice, která se otázkám péče v rodině a situací pečujících dlouhodobě zabývá. Z jejího příspěvku bylo zřejmé, že velkou pozornost, která je koncentrována na otázky slučitelnosti rodiny a zaměstnání zejména ve vztahu k péči o nejmenší děti a někdy redukována na odpovídající počet míst v zařízeních péče o děti bude nezbytně nutné distribuovat rovnoměrněji a také s větším akcentem na zátěž, kterou péče v rodinách představuje. Péči v rodině chceme přiznat velkou hodnotu, nemůžeme ale nevidět, že svobodná volba v podmínkách rozhodnutí o dlouhodobé péči přichází velmi zkrátka – nejčastěji, ale ne zcela dobrovolně pečuje ten rodinný příslušník, který např. ztratil zaměstnání, pečující vykonávají často úkony, pro něž se necítí dostatečně vybaveni, nebo které jim působí velké rozpaky, v systému péče téměř neexistují odlehčovací služby, které by umožnily, aby rodina či jednotlivý pečující nevyčerpal svoje síly až na dno. Uplatnění konceptu rovných příležitostí je v tomto ohledu pouze deklaratorní. Konkrétních opatření je velmi málo a vzhledem k ukazatelům demografického vývoje nejdou dostatečná.

Také rovnost příležitostí pro lidi, kteří se ocitli na hranici (nebo za hranicí) sociálního vyloučení, je těžko představitelná. Pokud rovnost příležitostí znamená, že je třeba „stanovit stejnou startovní čáru“ (mít možnosti uplatnit se ve společnosti a dosáhnout svých práv), pak je také třeba připustit, že tento přístup nepočítá s lidmi, kteří stejnou startovní čáru nemají a jejich možnosti uplatnění budou vždycky něčím limitovány – i oni ovšem žijí v naší společnosti a spíše, než programy na jejich zaměstnávání by potřebovali program, který by společnost naučil jimi nepohrdat a nevylučovat jen proto, že nesplňují některý z faktorů „normálnosti“. Doktor Libor Prudký, jehož vystoupení se věnovalo rovným příležitostem v kontextu sociálního vyloučení, upozorňoval na řadu stereotypů v převládajících přístupech k lidem sociálně vyloučeným, stereotypů, které vedou k prohloubení závislosti na sociální pomoci státu zejména tím, že neproměňují společenské podmínky, ale poskytují jen momentální pomoc.

Účinnou příležitost však nabízí pouze kombinace obou přístupů – řešení momentální nouze a zároveň porozumění individuálním potřebám každého člověka. Pokud se někdo zabývá potřebami konkrétního člověka, dává mu tím současně najevo, že nachází smysl v jejich odlišnostech. Mají být položeny otázky po člověku (potřebuji, aby o mě někdo stál, potřebuji být oslovován jménem, potřebuji, aby můj příběh nebyl redukován na tady a teď - extrémně sociálně vyloučen, ale abych byl vnímán v kontextu svých předchozích životních fází, kdy jsem možná něco uměl, někým byl, potřebuji, aby lidé kolem mě věřili, že mám nějakou perspektivu) a ukazují se jednoznačným východiskem pro uplatňování konceptu rovných příležitostí.

Diferenciace, vědomí rozdílnosti, se tak stává principem nejen sociálních řešení, ale také principem svobodné volby uplatňované i v rodinné politice: rovných příležitostí lze dosáhnout tím, že společně vytvoříme prostředí, kde se rodiny budou moci rozhodnout pro svoje originální řešení, aniž se tím významně ekonomicky nebo společensky oslabí.

Diferenciace jako druhý pól rovnosti příležitostí. Nikoliv konfliktní, spíše komplementární.

V tomto duchu uzavřela seminář svým příspěvkem Marie Oujezdská, která ilustrovala na historickém přehledu rodinné politiky a klíčových okamžicích jejího vývoje souvislsoti mezi dnešní podobou rodiny a určitým společenským a také politickým očekáváním, které od rodiny máme.

Veřejná diskuse nad otázkami rodinné politiky je aktuálně velmi bouřlivá, jistě také v souvislosti s aktuální koncepcí rodinné politiky, která bude základním koncepčním materiálem pro přijímání dalších opatření, která mohou ovlivnit život rodiny u nás. Cílem semináře bylo zamyslet se kriticky nad příliš úzkým chápáním rovných příležitostí a zároveň najít společná východiska a skutečně konsenzuální postoje jednotlivých zástupců odborné veřejnosti a veřejné správy. Kvalita života rodiny je významným společenským ukazatelem, ale zároveň je za tímto souslovím dobré vidět mámy a táty usilovně zaměstnané výchovou dětí, obětavé rodiny, které v nelehkých podmínkách pečují o svoje nemocné, seniory, kteří mají se svými blízkými méně kontaktů, než by si sami přáli, nebo třeba mladé lidi, kteří zvažují, zda si založením rodiny nezkomplikují cestu za nějakým snem. Bylo společným přáním a záměrem organizátorů, aby spokojený a plnohodnotný rodinný život byl součástí toho snu, ambicí a cílem mnoha lidí a také součástí politické vize pro příští roky.

Prezentace a příspěvky, které zazněly na semináři:

Doc. Harald Christian Scheu Ph.D., PF UK: Koncept rovných příležitostí z české a evropské perspektivy

Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc., FF UK: Rovné příležitosti z pohledu otce a matky

Jonas Himmelstrand, Švédsko, Neufeld Institute Faculty:Rovné příležitosti ze švédského pohledu

prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc., FF UK: Rovné příležitosti z hlediska rodinné politiky

Mgr. Olga Hubíková, VÚPSV: Rovné příležitosti pečujících

PhDr. Ing. Libor Prudký, FHS UK: Poznámky k rovným příležitostem pro sociálně vyloučené

PhDr. Ing. Marie Oujezdská, NCR: Koncept rovných příležitostí a rodinná politika

Audiozáznam semináře zde.

 

 

Štítky: Rodinná politika Rovné příležitosti Semináře NCR Sociální vyloučení

 • Přečteno: 46

Letošní konference, která se již patnáctým rokem uskutečnila 2. května 2016 v Jednacím sále Senátu PČR, se věnovala tématu „Průsečíky generací z pohledu rodinné politiky“. V programu vystoupili mimo jiné socioložka PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., Dr. Klaus Zeh, prezident Německého rodinného svazu, Dr. Jürgen Borchert, soudce z německého Darmstadtu nebo Mgr. Jan Lorman, ředitel organizace Život 90. Aktuálně Vám přinášíme vyjádření dr. Šiklové a dr. Oujezdské k hlavnímu tématu konference v pořadu Týden v politice (38:25 minuta)» 

Štítky: Rodinná politika Konference Mezigenerační solidarita

Číst dál: XV. mezinárodní konference o rodinné politice

 • Přečteno: 101

Konference o rodinné politice s názvem: „Rodinná politika – jaké hodnoty a principy hledáme?“  proběhla 13. 4. 2015 v Senátu PČR za účasti německých a rakouských hostů, českých politiků a odborné veřejnosti. Pořadateli byli Národní centrum pro rodinu, Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu, ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung a Asociací center pro rodinu.

Sborník textů z konference
pdf Program konfererence

Štítky: Rodinná politika Konference Hodnoty

Číst dál: XIV. mezinárodní konference o rodinné politice v Senátu PČR

 • Přečteno: 89

19. května 2014 se v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR uskutečnila již XIII. mezinárodní konference o rodinné politice. Téma konference bylo zaměřeno na 20. výročí Mezinárodního roku rodiny, k jehož slavení vyzvalo OSN členské státy. Program sledoval záměr OSN, která věnuje pozornost mezigenerační solidaritě, slučitelnosti rodiny a zaměstnání, ohrožení chudobou a sociálním vyloučením.

Štítky: Rodinná politika Konference Mezinárodní rok rodiny

Číst dál: XIII. mezinárodní konference o rodinné politice v Senátu s názvem Témata mezinárodního roku rodiny...

 • Přečteno: 84

21. října 2013 se v Jednacím sále Senátu Parlamentu uskutečnil XII. ročník mezinárodní konference o rodinné politice.
Konferenci se konala v rámci příprav 20. výročí Mezinárodního roku rodiny, vyhlášeného OSN. Zaměření referátů se dotýkalo všech čtyř témat, která byla OSN pro letošní rok zvolena pro přípravné konference tohoto výročí: mezigenerační solidarity, slučitelnosti rodiny a zaměstnání, ohrožení chudobou a prevence sociálního vyloučení. V ohnisku zájmu konference byl požadavek prestižního dokumentu evropské rodinné politiky tzv. Osmé zprávy o rodině, vydané v roce 2012 německou spolkovou vládou, aby „opatření rodinné politiky umožňovala rodině převzít odpovědnost za sebe samu".

Štítky: Rodinná politika Konference

Číst dál: XII. mezinárodní konference o rodinné politice v Senátu s názvem Rodina jako garant odpovědnosti...

 • Přečteno: 89

XI. mezinárodní konference o rodinné politice

20. března 2012 se v Jednacím sále Senátu PČR uskutečnil další ročník konference s názvem: „Rodinná politika a faktory ovlivňující autonomní chování rodiny při naplňování jejích společensky nezastupitelných funkcí“. Sborník textů z přednesených příspěvků a diskusí najdete zde».

Štítky: Rodinná politika Konference

Číst dál: Rodinná politika a faktory ovlivňující autonomní chování rodiny při naplňování jejích společensky...

 • Přečteno: 122

X. mezinárodní konference

Dne 4. října 2010 se v Jednacím sále Senátu PČR konal již 10. ročník konference o rodinné politice s názvem: „Rodinná politika v kontextu evropského boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení“. Konferenci, kterou ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung a dalšími partnery uspořádalo Národní centrum pro rodinu, zahájil ministr práce a sociální věcí dr. ing. Jaromír Drábek, ze zahraničních hostů přijali pozvání dr. Stefan Fuchs z Německa a prof. Günter Danhel z Rakouska.

Štítky: Rodinná politika Konference Sociální vyloučení

Číst dál: Rodinná politika v kontextu evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

 • Přečteno: 106

IX. mezinárodní konference

19. října 2009 se v Jednacím sále Senátu PČR uskutečnila IX. konference o rodinné politice. Tématem letošního ročníku bylo „Rodinná politika jako nástroj, který umožňuje a podporuje mezigenerační solidaritu“ Ze zahraničních hostů vystoupila poslankyně Evropského parlamentu Anna Záborská, odborníci z univerzit v Münsteru a ve Vídni Irene Gerlach a Wolfgang Mazal, Bernhard Eder z KAB v Bavorsku, z našich odborníků vystoupili Libor Prudký z CESES, předsedkyně České gerontologické společnosti Iva Holmerová a další – viz shrnutí konference.

Štítky: Rodinná politika Konference Mezigenerační solidarita

Číst dál: Rodinná politika jako nástroj, který umožňuje a podporuje mezigenerační solidaritu

 • Přečteno: 128

VIII. mezinárodní konference

21. dubna 2008 se v Jednacím sále Senátu PČR konala mezinárodní konference ve spolupráci se senátním Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku a Konrad-Adenauer-Stiftung.

Konferenci zahájili ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas a předsedkyně VZSP Dr. Alena Palečková, z českých odborníků zde vystoupili mezi jinými profesor Sirovátka z FSS MU v Brně, Dr. Věra Kuchařová z VÚPSV v Praze, profesor FSV UK Lubomír Mlčoch, ze zahraničních hostů přednesla svůj referát spoluautorka Sedmé německé zprávy o rodině Dr. Karin Jurczyk.

Konference se zúčastnilo 109 účastníků a účastnic z řad odborné veřejnosti i hosté ze Slovenska.

Konferenci finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR. 

Sborník textů «zde»

Prezentace (PPT) přednášky T. Sirovátky a H. Bartákové s názvem: "Harmonizace rodiny a zaměstnání, role sociální politiky: preference českých rodin a realita" «zde»

Prezentace (PPT) přednášky K. Jurczyk s názvem: "Zeit für Familie, das Optionszeitenmodell aus dem Siebten Familienbericht der deutschen Bundesregierung" «zde»

Program «zde»
Zpráva z konference «zde»

 

Štítky: Rodinná politika Konference

 • Přečteno: 116

VII. mezinárodní konference

V dubnu r. 2006 se uskutečnila v Senátu Parlamentu ČR VII. mezinárodní konference o rodinné politice na téma „Rodinná politika jako podpora angažovaného rodičovství“. Konferenci pořádalo Národní centrum pro rodinu ve spolupráci s Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR a Konrad-Adenauer-Stiftung.

Štítky: Rodinná politika Konference

Číst dál: Rodinná politika jako podpora angažovaného rodičovství

 • Přečteno: 92

VI. mezinárodní konference

První den konference byl věnován obecným úvahám o nástrojích rodinné politiky, které napomáhají odstranění sociálního vyloučení těch, kteří se pro rodinu rozhodli. Diskuse se často dostávala na otázky slučitelnosti rodiny a zaměstnání. Tímto tématem se druhý den ve své přednášce zabývala prof. Gudrun Cyprian z Bamberku. Vedle domácích referentů - prof. Tomáše Sirovátky z FSS MU, dr. Věry Kuchařové z VÚPSV, Mgr. Hany Šlechtové a dr. Josefa Zemana z NCR vystoupil i rakouský odborník Mag. Johannes Spannring (ústavní ochrana manželství a rodiny v Rakousku) a René Schmidpeter – referent pro rodinnou politiku na rakouském ministerstvu pro rodinu. Na závěr konference se uskutečnila podiová diskuse s politiky reprezentujícími různé politické pohledy - senátorem Martinem Mejstříkem, poslankyní Alenou Páralovou a poslancem Josefem Janečkem.

Konferenci finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Česko-německý fond budoucnosti

Program «zde»

Sborník «zde»

 

Štítky: Rodinná politika Konference Sociální vyloučení

 • Přečteno: 103

V. mezinárodní konference

25.–26. května 2004 se v Senátu Parlamentu ČR uskutečnil v rámci oslav 10. výročí Mezinárodního roku rodiny V. ročník mezinárodní konference o rodinné politice s názvem „Rodina z perspektivy dětí – chudoba jako objektivní a subjektivní problém. Zahraniční i domácí přednášející patří k předním odborníkům na demografii, sociální práci, ekonomii, filosofii, rodinnou politiku i právo. Pořadatelem bylo Národní centrum pro rodinu a senátní Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku ve spolupráci s rakouským Institutem pro manželství a rodinu a bavorským Institutem pro vzdělávání dospělých a užitou sociální etiku.

Shrnutí konference «zde»

Sborník «zde»

Program «zde»

Štítky: Rodinná politika Konference Chudoba

 • Přečteno: 159

IV. mezinárodní konference

V Praze se dne 7. 4. 2003 uskutečnila čtvrtá mezinárodní konference o rodinné politice, jejímiž pořadateli bylo Národní centrum pro rodinu, Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR, Sociální institut Křesťan a práce z bavorského Strahlfeldu a Institut pro manželství a rodinu ve Vídni ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti

Sborník zde

Štítky: Rodinná politika Konference

 • Přečteno: 131