Zkracování rodičovské dovolené jako opatření slučitelnosti rodiny a zaměstnání?

Na dvoudenním setkání v Plzni na přelomu srpna a září, kde se setkala řada zástupců subjektů, které se zabývají tématy spojenými s rodinnou politikou, se jako červená nit táhla diskuse o nerodičovské péči o děti – tedy o nutnosti zřizování míst ve školkách, dětských skupinách a nově také mikrojeslích, které pečují o děti už od šesti měsíců. Současná diskuse o nerodičovské péči má dva základní pilíře:

Jedním je velký – i finanční – důraz na budování zařízení nerodičovské péče, dětských skupin a mikrojeslí. Garance míst v zařízeních péče pro čtyřleté, tříleté a dvouleté děti nutí obce určovat spádové školky, plnění barcelonských cílů by však nemělo být upřednostňováno před skutečným zájmem české společnosti naplňovat nejlepší zájem dětí. O ty jde totiž především. Plnění barcelonských cílů nebo jiných politických imperativů by vždycky mělo zohledňovat jejich účel – tedy správu veřejných věcí, nikoliv stavět cíle jedné politiky nad druhé – v tomto případě rezignovat na odpovědný rodinněpolitický přístup a naplňovat zejména cíle politiky zaměstnanosti.Je na místě položit otázku, zda je v nejlepším zájmu dvouletých a mladších dětí být pečovány v instituci, v jak velké skupině, kolika pečovateli a kolik hodin denně. S tím souvisí zátěž obcí, které mají podle zákona dostatečný počet míst garantovat, aniž se pracuje se skutečnou poptávkou, což vytváří nelogický ekonomický tlak na zřizovatele předškolních zařízení a vidinu draze financovaných kapacit, které zejí prázdnotou, protože mnoho rodičů svoje malinké děti umístí do institucionální péče jen na krátko. Naštěstí.

Druhým pilířem diskuse o nerodičovské péči je zkracování rodičovské dovolené, které prosazují některé vlivné think-tanky s velkým vlivem na současné vedení resortu. Toto opatření bylo na Fóru rodinné politiky zmiňováno na mnoha místech s velkým zápalem. Už vývoj rodičovského příspěvku v určitém ohledu znevýhodňuje rodiče, pečující tři roky, protože při stejném celkovém objemu financí obdrží měsíčně rodičovský příspěvek ve dvoutřetinové výši, než rodiče, kteří zvolí dvouletou variantu.

Zkrácení RD na dva roky je odůvodňováno faktem, že právě délka tříleté RD ovlivňuje nízkou zaměstnanost žen, matek tříletých dětí.

  • Položme si otázku, jaká je příčinná souvislost mezi délkou rodičovské dovolené a nízkou zaměstnaností českých matek
  • Položme si otázku, zda by zkrácení RD mělo i nějaké nevýhody a pro koho
  • Položme si otázku, zda časnější návrat matek do zaměstnání skutečně zvýší kvalitu života českých rodin a je v nejlepším zájmu dítěte
  • Položme si otázku, kdo z rodiny by si tento časnější návrat přál nejvíc a proč.

Bez odpovědí na tyto otázky je zkracování rodičovské dovolené opatřením, které jde proti principu svobodné volby. Ekonomicky lze zdůvodnit všechno – třeba i ztrátu státního rozpočtu způsobenou ekonomickou neaktivitou žen, které doma pečují o kojence a batolata. Rodinná politika je tu od toho, aby hledala rovnováhu mezi ekonomickými hledisky a dalšími, také společenskými a etickými aspekty správy veřejných věcí. Z jejího pohledu lze rodičovskou péči o děti sotva označit jako ztrátu.

Na přelomu srpna a září proběhla v Plzni dvoudenní akce pořádána MPSV pod názvem Fórum rodinné politiky. Ministerstvo o jejím průběhu informovalo tiskovou zprávou s následujícím titulkem:

Odborníci, politici a občané budou společně hledat cesty z krize české rodiny

V textu najdeme například i tyto formulace:

Podle dostupných čísel a dat je česká rodina v krizi. Dlouhodobě klesá porodnost, polovina dětí se rodí mimo manželství, téměř polovina manželství se rozvádí, populace stárne.  Již nyní máme osmnáct procent lidí starších 65 let a v roce 2030 to bude čtvrtina obyvatel. Čtyřicet procent žen zažilo nějakou formu domácího násilí a téměř čtvrtina rodin jsou rodiny samoživitelské. Ženy mají problém vrátit se po mateřské na trhu práce a najít odpovídají uplatnění, jsou více ohroženy chudobou.

Konference jsme se aktivně účastnili, a ačkoliv nechceme ani v nejmenším znevažovat situaci mnoha rodin, které jsou v ekonomické či sociální nouzi, a ačkoliv čísla o výskytu domácího násilí považujeme za alarmující (ale to je na samostatný článek), nabízíme trochu jiný pohled na situaci české rodiny, než jen kritický. Demografický vývoj a stárnutí populace jsou jevy, které nepostihují pouze českou společnost, ale týkají se také ostatních zemím EU a současně jsou fenoménem souvisejícím úzce s ekonomicky vyspělou společností, která současně nečelí žádnému závažnému ohrožení. V této souvislosti je snad vhodnější mluvit o trendu či vývoji, než o krizi, protože se jedná o jevy předvídatelné.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí, pořádá ve dnech ve dnech 31. srpna a 1. září 2017 v Parkhotelu Plzeň https://parkhotel-czech.eu/ 1. fórum rodinné politiky - dvoudenní akci, která se bude konat  s cílem vyvolat soustavnou veřejnou debatu ohledně cílů a zaměření rodinné politiky v České republice. Od příštího roku by se Fórum rodinné politiky mělo konat každoročně na Mezinárodní den rodiny, který je stanoven na 15. května.