Projekty

Konference Bezradný rodič, bezradný zaměstnavatel? Hledejme společnou řeč...

 

Seminář zahájila věcným projevem paní poslankyně Jitka Chalánková, která popsala některá opatření rodinné politiky umožňující lepší uplatnitelnost žen po RD na trhu práce a legislativní proces vedoucí ke schválení těchto opatření.

V úvodním příspěvku představila vedoucí projektu Marie Oujezdská účastníkům dílčí výsledky projektu M_ANIMA, např. počet žen, které zatím navštívily vzdělávací besedy, a počet vyškolených moderátorek, které mohou dále ve svých rodičovských skupinách pracovat s metodikou projektu M_ANIMA a pokračovat tak v naplňování záměrů projektu. Celým příspěvkem prolínala otázka, kterou mnohé ženy znají z přijímacích pohovorů: Co jste v uplynulých letech dělala?

Německé kolegyně Christine Nußhart a Rosa Hochschwarzer, které se na projektu metodicky podílely, přednesly příspěvky o situaci na německém trhu práce, o jednotlivých oblastech prorodinné personální politiky a také o současné nabídce různých forem nerodičovské péče, jejíž šíře je také jedním z důležitých faktorů pro úspěšnou harmonizaci rodiny a zaměstnání.

Pro úspěšný dialog je důležité, aby měly prostor pro vyjádření obě strany. Příspěvek Radky Gilarové, personální poradkyně a psycholožky, upozorňoval na shody a rozdíly ve vzájemných očekáváních a také obavách, které mají obě strany dialogu – zaměstnatelé na jedné a pečující rodiče na druhé straně. Pohled zaměstnavatele na úspěšně prováděnou prorodinnou personální politiku a výhody, které její realizace přináší nejen po stránce ekonomické, ale také z hlediska naplňování sociálního pilíře společenské odpovědnosti firem, popsala ve svém příspěvku HR manažerka Daniela Spišáková z Výzkumného ústavu hutnictví a železa.

Velmi pozitivně laděné příspěvky z praxe přineslo vystoupení dvou moderátorek, Terezy Juchelkové a Marie Varechové, které hodnotily přínos metodiky pro práci v rodičovské skupině a pozitivní efekt, který zaznamenaly v souvislosti se vzdělávacím projektem na své vlastní situaci. Mluvily o získaném sebevědomí, komunikačních dovednostech, zejména však o cenném pojmenování významu péče v rodině nejen pro jednotlivé členy, ale také pro společnost.

V závěru semináře shrnula zástupkyně ostravského Úřadu práce úskalí, s nimiž se zaměstnaní rodiče na trhu práce potýkají. Poslední příspěvek, který připravilo Národní centrum pro rodinu, se zabýval možnostmi podnikání v oblasti nerodičovské péče o děti jako jednou z možných cest při hledání nového uplatnění pro ženy po návratu z RD.

Celý seminář mohly pozorně sledovat i maminky dětí, které byly svěřeny do péče chův v přilehlém sále. Tuto službu umožnila finanční podpora Evropského sociálního fondu.
Realizační tým projektu M_ANIMA děkuje všem spolupracovníkům a spolupracovnicím za pomoc při realizaci semináře a všem účastníkům za aktivní účast a skvělou atmosféru.

 

pdf Program konference

Prezentace přednášejících:

ppt  Marie Oujezdská - „Shrnutí výsledků projektu – potřeby cílových skupin a cesty k jejich naplnění“ 

ppt  Christine Nußhart - „Jak němečtí zaměstnavatelé přistupují k otázkám slučitelnosti“

ppt  Radomíra Gilarová - „Čeho se obávají a čeho si cení zaměstnavatelé na ženách po návratu z intenzivní rodinné fáze (rodičovské dovolené či péče o závislého člena rodiny)“

ppt  Daniela Spišáková - „Proč se zaměstnavateli vyplácí realizovat prorodinnou personální politiku“

ppt  Rosa Hochschwarzer - „Jak ulehčit mladým rodičům - denní péče o děti z pohledu zaměstnavatelů a rodičovských iniciativ“

ppt  Radomíra Keršnerová, Petra Michalová - „Sama sobě vedoucí – možnosti samostatného podnikání v oblasti služeb péče o děti“

foto predsed foto sal
fotos logy foto hlidani

Pro zaměstnavatele, Pro ženy, Pro rodiče, Rovné příležitosti, Rodina&zaměstnání