XI. mezinárodní konference: Rodinná politika a faktory ovlivňující autonomní chování rodiny při naplňování jejích společensky nezastupitelných funkcí

Konferenci zahájil 1. místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka příspěvkem akcentujícím význam soudržné a fungující rodiny pro společnost. Během konference zazněly referáty k uvedenému tématu z pohledu právního – Senta Radvanová se věnovala soukromoprávnímu významu instituce manželství a podobě tohoto instiutu v novelizovaném Občanském zákoníku, sociologického – Jana Chaloupková prezentovala výzkum o postojích současné mladé a střední generace k nesezdanému soužití, psychologického – Eva Labusová poukázala na nároky rodičovství v současné české a evropské společnosti a rizika, která přináší velký důraz na výkon i v rodinném prostředí, a společenského – Georg Hochreiter se věnoval souvislostem mezi podporou rodiny prostřednictvím politických nástrojů a prosperitou společnosti v rakouském a německém kontextu.

Odpolení blok byl věnován otázkám reformy důchodového systému a analýze opatření, která by v rámci daňové a důchodové reformy posílila ekonomickou stabilitu rodin, aniž by znamenala fiskální zátěž pro stát. Svoje příspěvky v úzké návaznosti přednesli analytik Otakar Hampl a sociolog Pavel Rusý.

Rodinná politika, Konference, Pořádáme...